Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan/albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

 

Nem jogosult pályázni:

1) aki nem természetes személy (nem magánszemély);

2) aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;

3) akinek 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;

4) cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély), kivéve: ha gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;

5) kiskorú természetes személy (magánszemély);

6) akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

7) aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;

8) aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

9) aki a pályázati felhívás előkészítésében, a kiírásában, a benyújtott pályázatok értékelésében és elbírálásában részt vesz, illetve e személy Ptk. szerinti hozzátartozója, továbbá a pályázóval esetleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy;

10) aki a támogatási döntés időpontjában a Magyar Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője vagy annak közös háztartásban élő hozzátartozója;

11) aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;

12) akinek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;

13) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vagy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

14) aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.

15) aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.